Tag Archives: ấp 11

Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Trường Cao đẳng Luật miền Nam Theo Quyết định số 2139/QĐ-BTP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Luật miền Nam như sau: QD2139. Trường Cao đẳng Luật Miền Nam trực thuộc Bộ […]