Tag Archives: #thực tập tốt nghiệp

Các trường rốt ráo cho sinh viên năm cuối thực tập tại doanh nghiệp

Thực tập tốt nghiệp là môn học bắt buộc trong mỗi chuyên ngành đào tạo. Môn học là những hoạt động nghề nghiệp thực tế có liên quan đến chuyên ngành lựa chọn của sinh viên. Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận và tìm hiểu thực tế tình hình […]