Gặp gỡ các trường

tuyển sinh văn bằng 2 đại học công đoàn 2016 thi ngay

tuyển sinh văn bằng 2 đại học công đoàn 2016 thi ngay:Thực hiện chủ trương của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2016, trường Đại học Công đoàn thông báo tuyển sinh các lớp đại học văn bằng 2, hệ chính quy năm 2016 như sau:

Hệ Đại Học Công đoàn tuyển sinh VB2 hệ chính quy năm 2016.
 Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, Trường Đại học Công đoàn thông báo tuyển sinh các lớp đại học văn bằng hai, hệ chính qui năm 2016 như sau:
 1. Ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh; Kế toán.
 2. Đối tượng tuyển sinh: là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học các hệ chính quy, không chính quy (Vừa làm vừa học, chuyên tu, từ xa, …)
- Đối tượng được miễn thi tuyển sinh: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy nhóm ngành kinh tế tại Trường Đại học Công đoàn được miễn thi đầu vào.
-Đối tượng phải dự thi tuyển sinh: Những người có bằng tốt nghiệp đại học hệ không chính qui như: Vừa làm vừa học, chuyên tu, từ xa, … và những người có bằng đại học chính qui các ngành không thuộc đối tượng được miễn thi tuyển sinh.
 3. Các môn thi tuyển: Những người không thuộc diễn miễn thi phải thi viết 2 môn:
        Tiếng Anh (trình độ B) và Toán cao cấp (chương trình cơ bản).
 4. Thời gian đào tạo: 5 học kỳ liên tục.
 5. Hình thức đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp: Chính qui
Trường đại học Công đoàn thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 như sau:
1. Chuyên ngành đào tạo
1.  Quản trị nhân lực
Mã số: 60 34 04 04
2. Quản trị kinh doanh
Mã số: 60 34 01 02
3. Kế toán 
Mã số: 60 34 03 01
4. Xã hội học
Mã số: 60 31 03 01
2. Thời gian đào tạo: 2 năm
3. Hình thức đào tạo: Không tập trung
4. Các môn thi tuyển
4.1. Chuyên ngành Quản trị Nhân lực; Quản trị Kinh doanh; Kế toán
- Môn cơ bản: Toán (Giải tích và Xác suất thống kê)
- Môn cơ sở ngành: Kinh tế học (Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô)
- Môn điều kiện: Tiếng Anh (trình độ B)
4.2. Chuyên ngành Xã hội học
- Môn cơ bản: Triết học Mác - Lênin
- Môn cơ sở ngành: Xã hội học (Xã hội học đại cương và Lịch sử xã hội học)
- Môn điều kiện: Tiếng Anh (trình độ B)
4.3. Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh
- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo qui định hiện hành;
- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;
- Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi. Được qui định tại Phụ lục II: Bảng tham chiếu qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ (Kèm theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).


tuyensinhdaihoc.edu.vn