Tin tuyển sinh

Sẽ sửa đổi, Xóa bỏ một số tiêu chí thành viên Hội đồng giáo sư Nhà nước, ngành, cơ sở

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo lần 2 để lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

>>Những băn khoăn rất cần được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước giải đáp?
>>Tranh luận xét GS,PGS trực tuyến : Cần công khai lý lịch khoa học của thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước?
>>Tranh luận xét giáo sư, phó giáo sư: Hội đồng ngành sai hay Hội đồng giáo sư nhà nước sai?

Sẽ sửa đổi, xóa bỏ một số tiêu chí thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước, ngành, cơ sở Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Cụ thể, nội dung sửa đổi gồm: Trình tự bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.
Theo đó, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm trước giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và lý lịch khoa học, số lượng ứng viên giới thiệu tối đa bằng số lượng thành viên của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm trước.
Cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và lý lịch khoa học, mỗi ngành giới thiệu tối đa 03 (ba) ứng viên.
Nhà giáo, nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học được giới thiệu ứng viên thông qua hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.
>>Sửa đổi Luật Giáo dục Đại học: Phải rà soát toàn diện!
>>Dự thảo Luật Giáo dục đại học: 6 điểm mới đột phá về cơ chế, chính sách
>>"Giáo sư không được làm hiệu trưởng phải trở về Mỹ": Sửa ngay Luật giáo dục đại học
Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước chỉ đạo xây dựng phương án giới thiệu trực tuyến phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể hàng năm;
Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tổng hợp danh sách ứng viên được giới thiệu từ các nguồn nêu trên trình Thường trực hội đồng Giáo sư nhà nước thống nhất danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng.
Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước trình Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước xem xét, quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; bổ nhiệm Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên.
Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng sẽ thay thế cụm từ “tóm tắt lý lịch khoa học  bằng cụm từ “lý lịch khoa học”.
Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng bãi bỏ điểm e khoản 3 Điều 7, khoản 4 Điều 14 và khoản 4 Điều 20.
Cụ thể bãi bỏ các nội dung về cơ cấu tổ chức và trình tự bổ nhiệm ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước; về “Danh sách thành viên hội đồng Giáo sư nhà nước và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước”;
Bãi bỏ về cơ cấu tổ chức và trình tự thành lập, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Giáo sư ngành; về “Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì năm đó không tham gia Hội đồng Giáo sư ngành”.
Về cơ cấu tổ chức và trình tự thành lập, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, bãi bỏ khoản 4 về “Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì năm đó không tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở”.
Đáng chú ý, theo Dự thảo này, Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở là giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng ở các đại học quốc gia, đại học, trường đại học, học viện; viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục đại học nhóm ngành sức khỏe của Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.
Độ tuổi của Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, thành viên các Hội đồng Giáo sư ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp khác, báo cáo cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 12, Điều 13 và khoản 1 Điều 16 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg xem xét, quyết định.
Thành viên Hội đồng Giáo sư không còn đủ tiêu chuẩn quy định này hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì cấp có thẩm quyền quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế.
Tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Hình minh họa: Lễ vinh danh các Giáo sư, phó Giáo sư
Hội đồng Giáo sư nhà nước gồm Thường trực hội đồng và các Ủy viên. Thường trực hội đồng gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký và các Phó chủ tịch khác do Thủ tướng bổ nhiệm. Số lượng Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước đảm bảo đủ theo số lượng Hội đồng Giáo sư ngành và do Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước bổ nhiệm.
Hội đồng Giáo sư ngành có từ 07 đến 15 thành viên, bao gồm Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên do Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định thành lập và bổ nhiệm căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ hàng năm. Số lượng thành viên của cùng một cơ sở giáo dục đại học tham gia trong một Hội đồng Giáo sư ngành không quá 03 người.
Hội đồng Giáo sư cơ sở phối hợp với cơ sở giáo dục đại học xây dựng giải pháp công khai hoạt động của Hội đồng và hồ sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở. Đồng thời phối hợp với người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư nhà nước để thẩm định và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư…
Dự kiến, khi ban hành Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở và Thông tư số 05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Dự thảo đăng tải, lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 10/3/2020.
Hồng Hạnh

tuyensinhdaihoc.edu.vn