Trung cấp chuyên nghiệp

Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng (Hệ TCCN tại Hà Nội)

Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng (Hệ TCCN tại Hà Nội)Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng tại TP. Hà Nội:

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng tại TP. Hà Nội:

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo

Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội

- Tài chính ngân hàng

 Trường Cao đẳng KTCN  Bách Khoa Hà Nội


- Tài chính ngân hàng

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại

- Tài chính - Ngân hàng

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

- Tài chính tiền tệ

Trường Trung Cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội

- Tài chính tiền tệ

Trường Trung cấp Công thương Hà Nội

- Tài chính ngân hàng

Trường Trung cấp Đa ngành Vạn Xuân

- Tài chính ngân hàng

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội

- Tài chính ngân hàng

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I

- Tài chính tiền tệ

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội

- Tài chính ngân hàng

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội

- Tài chính tiền tệ

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội

- Tài chính ngân hàng

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
Trường Trung cấp Tin học - Tài chính Kế toán Hà Nội

- Tài chính ngân hàng

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

- Tài chính ngân hàng

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

- Tài chính ngân hàng

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

- Tài chính ngân hàng

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

- Tài chính ngân sách xã

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

- Tài chính ngân sách

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

- Tài chính

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa

- Tài chính ngân hàng

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Dân lập Phương Đông

- Ngân hàng

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Thành Đô

- Ngân hàng

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)

- Tài chính ngân hàng

Hệ Trung cấp trong Viện Đại học Mở Hà Nội

- Tài chính ngân hàng

Hệ Trung cấp trong Học viện Ngân hàng

- Tài chính ngân hàng

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công đoàn

- Tài chính ngân hàng