Xét tuyển học bạ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2,Căn cứ Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
       Căn cứ Thông tư số 06/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
       Căn cứ Công văn số 1260/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 14 tháng 3 năm 2014 về phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
       Căn cứ Thông báo số 91/TB-BGDĐT ngày 03 tháng 03 năm 2014 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
       Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2014 như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2

      Kính gửi:  Hội đồng Tuyển sinh Cao đẳng chính qui  Trường CĐSPTW

Tên em là: ………………………………………………………………

Em đã dự thi kì thi tuyển sinh đại học năm 2014

Tại Hội đồng tuyển sinh Trường: ………………………………………………………………

Khối thi: …………………………………

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………….....

Số điện thoại bàn: …………………………Số ĐTDĐ: ………………………………………

           Em xin đăng kí nguyện vọng 2 trình độ cao đẳng vào Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương như sau:

1. Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp      (Khối thi: A, A1, B, D1)

2. Công nghệ Thông tin                     (Khối thi: A, A1, D1)

3. Sư phạm Tin học                           (Khối thi: A, A1, D1)

4. Công nghệ Thiết bị  Trường học      (Khối thi: A, A1, B, D1)

5. Giáo dục Công dân                        (Khối thi: A, A1, B, C, D1)

6. Công tác Xã hội                             (Khối thi: A, A1, C, D1)

7. Quản trị Văn phòng                       (Khối thi: A, A1, C, D1)

8. Thư kí Văn phòng                         (Khối thi: A, A1, C, D1)

9. Khoa học Thư viện                        (Khối thi: A, A1, C, D1)

10. Lưu trữ học                                  (Khối thi: A, A1, C, D1)

11. Việt Nam học                              (Khối thi: A, A1, C, D1)

12. Kinh tế Gia đình                          (Khối thi: A, A1, B, D1)

13. Quản lí Văn hóa                          (Khối thi: A, A1, C, D1)

14. Hệ thống Thông tin quản lí          (Khối thi: A, A1, D1)

15. Sư phạm Âm nhạc                       (Khối thi: N)

16. Sư phạm Mỹ thuật                       (Khối thi: H)

17. Thiết kế Đồ họa                           (Khối thi: H)

18. Thiết kế Thời trang                      (Khối thi: H)

Chú thích: Thí sinh có thể đăng kí nhiều ngành, đăng kí ngành nào thì khoanh tròn Số thứ tự của ngành đó.

                                                                            Người đăng kí

                                                                        (Kí và ghi rõ họ tên)