Thông tin học phí

Học phí các cao đẳng sư phạm công lập chính quy

Học phí sư phạm, cao đẳng bao nhiêu?.CSDLVBQPPL Bộ Tư pháp - Quy định về miễn, giảm học phí

Sinh viên ngành Sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước, được ngân sách nhà nước cấp bù học phí.Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài Chính - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến  năm học 2016 – 2017 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;
Chế độ Chính sách - Học bổng - Phục vụ Sư phạm Căn cứ. Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;
Sinh viên Sư phạm được miễn học phí đến năm 2021.Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT  ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Những ai được miễn giảm học phí theo quy định mới?.Căn cứ Thông tư số 53/1998/TT-LT ngày 25/8/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;
Ngành sư phạm mầm non được miễn giảm học phí.Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điểm trong các Nghị định, Thông tư, Quyết định về miễn, giảm học phí, xét cấp trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, xét cấp học bổng khuyến khích học tập, xác nhận Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên đảm bảo đúng nguyên tắc và thống nhất trong toàn Học viện. 
Năm 2017 sẽ tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm.Sinh viên hệ chính quy (trừ ngành Sư phạm) thuộc các đối tượng được miễn học phí và được giảm 50% học phí vẫn phải đóng học phí theo quy định của Học viện. Khi ngân sách Nhà nước cấp bù, Học viện sẽ cân đối và làm thủ tục chi trả tiền miễn, giảm học phí vào tài khoản của sinh viên.


www.caodangsuphamhanoi.com