Điểm chuẩn ĐH - CĐ

Điểm chuẩn NVBS: Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Căn cứ Công văn số 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung;      Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy và tình hình thực tế về công tác tuyển sinh của Nhà trường năm 2015;
      Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, thông báo kế hoạch thu hồ sơ đăng ký xét tuyển NV bổ sung cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2015 (đợt 2) như sau:

ăn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 2015/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2705/QĐ-BGDĐT ngày 29/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy và tình hình thực tế về công tác tuyển sinh của Nhà trường năm 2015;

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, cơ sở đào tạo Công lập trực thuộc Bộ Công thương,  thông báo kế hoạch thu hồ sơ đăng ký xét tuyển NVI đại học hệ chính quy tuyển sinh năm 2015 như sau:

DH_NV11 copyDH_NV12 copyDH_NV13 copy