Điểm chuẩn ĐH - CĐ

Điểm chuẩn NVBS: HV Quản lý giáo dục, ĐHSP Nghệ thuật TW

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 2015/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015;

dangkytuyensinh.edu.vn