Thông tin tuyển sinh

Đại học sư phạm Hà Nội tuyển sinh Lớp học trực tuyến

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ quản lí giáo dục như sau:

1.1. Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu về công tác đào tạo bậc đại học, cao đẳng theo hình thức giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng có nhu cầu.
            1.2. Tổ chức tuyển sinh, quản lí quá trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng theo hình thức giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng có nhu cầu.
            2. NHIỆM VỤ
            2.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hình thức giáo dục thường xuyên.
            2.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh bồi dưỡng chứng chỉ, chứng nhận chuyên đề cho giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng có nhu cầu trong cả nước.
            2.3. Xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lí kế hoạch đào tạo đại học, cao đẳng theo hình thức giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận. Theo dõi nề nếp giảng dạy và học tập, thi học phần, thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp cho học viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            2.4. Quản lí, cấp phát văn bằng đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên, các loại hình chứng chỉ, chứng nhận theo các quy định hiện hành.
            2.5. Tổ chức biên tập, tái bản giáo trình, học liệu phục vụ đào tạo đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên và các tài liệu bồi dưỡng.
 . Các chương trình bồi dưỡng:
- Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Trường phổ thông;
- Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Trường mầm non;
- Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Trường Trung cấp chuyên nghiệp;
- Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường đại học, Cao đẳng;
- Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Sở/phòng GD&ĐT;
Kiến thức và kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, bao gồm 06 mô đun (từ IU1-IU6) đề cập đến kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin qua các khái niệm và kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính như: hoạt động của máy tính, các thành phần chính xác của máy tính, vai trò của máy tính, việc  ứng dụng vào các hoạt động hàng ngày của cán bộ, viên chức, nhân viên văn phòng và của mọi đối tượng có nhu cầu trong xã hội, cụ thể:
  Mô đun 1: Hiểu biết về Công nghệ thông tin (IU1);
 Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản (IU2);
Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (IU3);
 Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU4);
 Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU5);
 Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6).

caodangsuphamhanoi.com