Các khu vực khác

ĐH Y Khoa Thái Bình tuyển sinh sau ĐH Bác sĩ chuyên khoa

Đề án tuyển sinh Liên thông Y khoa theo địa chỉ sử dụng.Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;
            Căn cứ Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Thông tư số 08/2009/TT-BGDĐT ngày 21/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II
Thông báo thời gian thi Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II đợt 2, Bác sĩ nội trú
Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II
Cao học:    - Chuyên ngành:   Y tế công cộng - Mã số: 60. 72. 76                                                
-  Chuyên ngành:                      Nội khoa - Mã số: 60. 72.  20
ăn cứ Thông tư 10/2011/TT-BGD&DDT, ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành qui chế đào tạo trình độ Thạc Sĩ, Ban

Giám hiệu đề nghị các đơn vị đào xây dựng khung chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chi tiết
Mẫu chứng chỉ Ngoại ngữ được Bộ Giáo dục chấp nhận
Xin mời download để xem chi tiết:
1. TOEFL PBT
2. TOEFL IBT
3. TOEFL ITP
4. TOEFL CBT
5. IELTS
DS các trường Đại học tại Hà Nội đào tạo ngành Y - Dược
Đại Học Dược Hà Nội
Đại Học Y Hà Nội
Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự
Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
Đại Học Y Tế Công Cộng

tuyensinhdaihoc.edu.vn