Các khu vực khác

ĐH Hồng Đức tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ cao học (học vị)

Hội thảo khoa học “Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành tâm lý học (Định hướng Quản trị nhân sự) ở trường Đại học Hồng Đức”

Tương tự, Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) cũng được phép tuyển sinh thạc sĩ ngành quản lý giáo dục, nhưng đến thời điểm hiện tại trường này vẫn chưa tuyển sinh khóa ĐH nào ngành quản lý giáo dục, vì thế không thể đảm bảo điều kiện đã có hai khóa sinh viên tốt nghiệp.

Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

 Chuẩn đầu ra ngành Khoa học cây trồng
 Chuẩn đầu ra ngành Khoa học máy tính
 Chuẩn đầu ra ngành Văn học Việt Nam
 Chuẩn đầu ra ngành Lịch sử Việt Nam
 Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Việt Nam
 Chuẩn đầu ra ngành Phương pháp toán sơ cấp
 Chuẩn đầu ra ngành Toán giải tích
 Chuẩn đầu ra ngành Vật lý chất rắn
 Chuẩn đầu ra ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Chuẩn đầu ra Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Văn - Tiếng Việt 
 Chuẩn đầu ra ngành Thực vật học
 Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh
Chuẩn đầu ra ngành Hóa hữu cơ
Chuẩn đầu ra ngành Địa lí học
Chuẩn đầu ra ngành Động vật học
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật xây dựng
Chuẩn đầu ra ngành Kế toán
Chuẩn đầu ra ngành Quản lý giáo dục
Chuẩn đầu ra ngành Đại số và lý thuyết số

1.Tổ chức các hoạt động đào tạo:
         1.1. Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;
         1.2. Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và theo nhu cầu xã hội;
           1.3. Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;
         1.4. Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.
         2. Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.
         3. Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.
4. Thực hiện qui trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
         5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
         6. Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Trung tâm; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Trung tâm.
         7. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lí người học thuộc Trung tâm.
         8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Trung tâm.
         9. Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Trung tâm và theo phân công Hiệu trưởng.
         10. Tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo thuộc Trung tâm; phối hợp thực hiện thu các loại phí dịch vụ trong phạm vi nhiệm vụ được giao; lập kế hoạch quản lý, sử dụng kinh phí và tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
11. Quản trị công nghệ thông tin:
11.1. Xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ thông tin của Trường và tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt;
11.2. Xây dựng các quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Trường;
11.3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động quản trị hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn thông tin, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công nghệ của hệ thống máy chủ, đảm bảo vận hành tốt phục vụ công tác quản lý điều hành của Trường.
12. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Trung tâm; tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.
13. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị công nghệ thông tin, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.
14. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.
15. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Trung tâm.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

tuyensinhdaihoc.edu.vn