Đề thi-Đáp án tuyển sinh

Chấm thi, điểm thi, phúc khảo bài thi

Phòng TTKT&ĐBCLGD sẽ đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng chấm phúc khảo; thành phần hội đồng gồm: Trưởng Bộ môn, hai cán bộ chấm phúc khảo do Bộ môn phân công, trong đó có ít nhất 01 cán bộ chấm thi không phải là cán bộ chấm thi lần 1, cán bộ Phòng TTKT&ĐBCLGD, cán bộ giám sát chấm phúc khảo. Phúc khảo bài thi do Trưởng Bộ môn cùng 2 cán bộ chấm thi đảm trách.

Đối với trường hợp phúc khảo điểm thi kết thúc học phần
Quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia thế nào?
Bộ GD&ĐT nói gì về bài thi 0 điểm tăng lên 8,75 sau phúc khảo?
Quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia thế nào?
Có được phúc khảo bài thi viên chức không?

 Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có nhiệm vụ tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi của sinh viên hệ đại học chính quy.

Căn cứ vào đơn xin phúc khảo của sinh viên, Phòng TT-KT&ĐBCLGD tập hợp và gửi thông báo phúc khảo bài thi về các khoa, bộ môn đảm nhiệm môn học đó.

- Phòng TTKT&ĐBCLGD sẽ đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng chấm phúc khảo; thành phần hội đồng gồm: Trưởng Bộ môn, hai cán bộ chấm phúc khảo do Bộ môn phân công, trong đó có ít nhất 01 cán bộ chấm thi không phải là cán bộ chấm thi lần 1, cán bộ Phòng TTKT&ĐBCLGD, cán bộ giám sát chấm phúc khảo. Phúc khảo bài thi do Trưởng Bộ môn cùng 2 cán bộ chấm thi đảm trách.
- Sau khi hoàn thành chấm phúc khảo bài thi, nếu điểm chấm phúc khảo và điểm chấm thi lần 1 có sự chênh lệch:
+ Dưới 0,5 điểm đối với môn khoa học tự nhiên hoặc dưới 1,0 điểm đối với môn khoa học xã hội: Hai cán bộ chấm phúc khảo thảo luận, thống nhất điểm, ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.
+ Từ 0,5 đến 1,0 đối với môn khoa học tự nhiên hoặc từ 1,0 đến 1,5 đối với môn khoa học xã hội: Hai cán bộ chấm phúc khảo đối thoại và báo cáo Trưởng bộ môn để thống nhất điểm, ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh. Nếu đối thoại không thống nhất được điểm thì Trưởng bộ môn chấm thi quyết định điểm, ghi điểm và ký vào bài thi.
+ Trên 1,0 đối với môn khoa học tự nhiên hoặc trên 1,5 đối với môn khoa học xã hội: Trưởng bộ môn chấm thi tổ chức chấm lần thứ 3 trực tiếp vào bài thi của thí sinh.
Điểm thi được thống nhất ngay sau khi đối thoại và sẽ được lập thành biên bản kết luận điểm cuối cùng. Điểm phúc khảo sẽ là kết quả cuối cùng của môn thi được phúc khảo.
- Phòng TT-KT&ĐBCLGD tiến hành ghép điểm và gửi về Phòng Đào tạo, giáo vụ Khoa, các Ông(Bà) Trưởng Bộ môn và thông báo tới sinh viên.
Nguyên tắc chấm phúc khảo với các bài thi
* Với các bài tự luận: 
– Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận;
Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo
– Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác;
– Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo.
– Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận;

Tuyensinhtructuyen.edu.vn