Trung cấp nghề

Các trường Trung cấp nghề khu vực TP. Hà Nội

Các trường Trung cấp nghề khu vực TP. Hà Nội,Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới là bức thư cuối cùng gửi ngành Giáo dục, lần đầu tiên ghi đầy đủ các thành phần trong các trường, dưới ký tên Bác Hồ, đăng báo Nhân dân số 5299, ngày 16/10/1968 (Hồ Chí Minh: Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, Nxb. CTQG, H. 2011, t.15, tr.506 – 508).

Các trường Trung cấp nghề khu vực TP. Hà Nội
Trường Trung cấp nghề Tư thục Kỹ thuật Giao thông vận tải Hà Nội
Trường Trung cấp nghề Cờ Đỏ
Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và Nghiệp vụ Khách sạn Hà Nội
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thăng Long
Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và Nghiệp vụ Khách sạn Hà Nội
Trường Trung cấp nghề Đồng hồ - Điện tử - Tin học Hà Nội
Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng
Trường Trung cấp nghề số 17-BQP
Trường Trung cấp Tư thục Dạy nghề Hoàng Anh
Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội
Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật VINAMOTOR
Trường Trung cấp nghề số 10 - BQP
Trường cao đẳng công nghệ và công nghiệp
Trường Trung cấp nghề Hội nông dân Việt Nam
Trường Trung cấp nghề Hội cựu chiến binh Việt Nam
Trường Trung cấp nghề Sơn Tây
Trường Trung cấp nghề Điều Dưỡng Hà Nội
Trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội
Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội

chamsoccongdong.com