Giới thiệu

 

Các Điều Khoản Thỏa Thuận Về Sử Dụng Dịch Vụ

Những điều khoản sau được áp dụng cho tất cả khách hàng có các thông báo tuyển sinh và quảng cáo được đăng trên Website TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn .
1. Các định nghĩa.
“Thông tin tuyển sinh“có nghĩa là việc quảng cáo trực tuyến thông tin tuyển sinh dành cho một đơn vị giáo dục nào đó, trong đó bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến tài sản này như nội dung, ảnh và các tài liệu khác.
2. Việc công bố các niêm yết thông tin tuyển sinh
Khi đã trở thành khách hàng của TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn bạn phải đồng ý chấp nhận những quy định sau:
Khách xem xét những điều khoản này và phải đồng ý tuân theo tất cả những định về mặt pháp lý khi những quy định đó được đưa ra trên TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn
Khách hàng sẽ giữ an toàn và bí mật tên đăng nhập và mật khẩu khi sử dụng website này, đồng thời bạn cũng sẽ buộc phải thực hiện đầy đủ những quy định chung về việc sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của website như, không tiết lộ thông tin đăng nhập, không sử dụng Dịch vụ bằng tên đăng nhập và mật khẩu của người khác. v.v.
Bạn sẽ chỉ có thể quảng cáo về thông tin tuyển sinh sẵn có trong phạm vi của đơn đặt hàng, và mỗi thông báo đó có thể chỉ được niêm yết một lần.
Thông tin tuyển sinh được niêm yết quảng cáo không vi phạm bất cứ những quy định luật pháp hay những chuẩn mực luật pháp nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với những luật lệ của mạng internet, của ngành giáo dục, ngành công nghiệp quảng cáo cũng như những luật lệ được áp dụng tại địa phương, quốc gia )
Tất cả các danh sách về thông tin tuyển sinh đều phải có văn bản ủy quyền từ các đơn vị giáo dục được cấp phép sẽ bao gồm giấy chứng nhận được phép đào tạo, nơi đăng ký đào tạo, tên đơn vị, và tên người được cấp phép đăng ký. Các đơn vị giáo dục đã được cấp phép về hoạt động trong lĩnh vực giáo dục sẽ đủ điều kiện để được quảng cáo trên trang web.
Sau thời gian hết hạn của thông báo tuyển sinh thì khách hàng sẽ phải lưu lại hoặc di rời thông báo đã niêm yết này khỏi website.
Khi được yêu cầu, TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn sẽ lưu lại, di rời, cập nhật hoặc kéo dài các thời hạn niêm yết thông báo. Khi một thông báo nào không thực hiện điều quy định trên trong vòng 24h, TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn có thể sẽ di rời mục quảng cáo đó khỏi website.
TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn có thể giám sát, kiểm duyệt hoặc di rời bất cứ niêm yết về thông tin tuyển sinh trên website, tuy nhiên, TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn không bị buộc làm như vậy.
TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn không chịu trách nhiệm đối với nội dung, lỗi hay lỗi bỏ sót của bất cứ niêm yết về tuyển sinh  nào được cung cấp từ phía khách hàng.

TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn chịu trách nhiệm cho sự an toàn, tính toàn vẹn của các dữ liệu, song TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn lại không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ lỗi sai cũng như bất cứ sự trì hoãn nào mà có thể xảy ra xuất phát từ việc truyền phát dữ liệu trên internet.

TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi hệ thống hay lỗi công nghệ , những yếu tố có thể làm ngăn cản quá trình tiếp cận của khách đối website

TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn sẽ không sắp đặt, uỷ quyền hay cho phép bất cứ một tổ chức nào đối với các tài liệu của TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn trừ khi có văn bản đồng ý chính thức.

3. Chi phí

Chi phí hiện hành được thông báo trên mẫu đơn đặt hàng. Khách hàng có thể trả hàng tháng trong vòng 7 ngày tính từ ngày ghi trên hoá đơn, hoặc trong vòng 30 kể từ ngày ghi trên hoá đơn đối với các tài khoản thương mại.
Trong trường hợp các tài khoản không thanh toán đúng hạn, TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn có thể tự đưa ra quyết định:
+ Di rời bất cứ niêm yết thông tin tuyển sinh
+ Chấm dứt thoả thuận
+ Yêu cầu khách hàng trả mọi chi phí cho việc hồi phục các tài khoản quá hạn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các đại lý chi phí hợp pháp.
TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn bảo lưu quyền thay đổi chi phí bằng việc đưa ra cho khách hàng thời hạn 30 ngày ghi chú trong biên bản. Khách hàng có thể chấm dứt hợp đồng này bằng biên bản thông báo trong vòng 30 ngày đối với bất cứ chi phí gia tăng khác. Việc thanh toán của khách hàng đối với hoá đơn tiếp theo sẽ được bao gồm cả những thay đổi này.
Khách hàng phải có trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các loại thuế, hoặc những phí chi trả khác được đề cập trong bản thoả thuận tại thời điểm ký kết hoặc trong tương lai, trong đó ngoại trừ đối với mọi loại thuế thu nhập của TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn
4. Thời hạn và sự kết thúc.
Trừ khi có những thông báo đặc biệt về thời hạn, ngoài ra hợp đồng này sẽ có một thời hạn ban đầu là 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu ký kết.
Bản hợp đồng này sẽ tự động thay mới vào cuối của thời hạn ban đầu hoặc thời hạn tăng thêm trừ khi khách hàng thông báo với TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn trong biên bản về ý định muốn kết thúc hợp đồng ít nhất 90 ngày đối với thời hạn ban đầu.

TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn có thể kết thúc bản hợp đồng này mà không bị giới hạn bởi bất cứ ngăn cản nào khi:
+ Bất cứ thời gian nào đối với bất cứ lý do nào bằng việc đưa cho khách hàng thời hạn 7 ngày ghi chú trong biên bản.
+ Nếu khi hết hạn thanh toán mà khách hàng vẫn không trả bất cứ tài khoản nào.
+ Nếu khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản trong bản hợp đồng này và lại không sửa sai trong thời gian 7 ngày đã được thông báo dành cho những vi phạm hợp đồng.
Sau thời hạn ban đầu, khách hàng có thể kết thúc bản hợp đồng này, bằng việc thông báo cho TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn thời hạn 90 ngày ghi chú trong biên bản.
Khách hàng đồng ý trả tất cả các tài khoản còn tồn đọng trong vòng 7 ngày trước khi hết hạn.
Nếu khách hàng tiếp tục việc quảng cáo các thông tin tuyển sinh sau thời hạn kết thúc hợp đồng thì họ sẽ vẫn phải duy trì nghĩa vụ đối với tất cả các chi phí như trước.

5. Tổng quan
Khách hàng không thể chuyển nhượng bản ghi nhớ này mà không có sự đồng thuận bằng văn bản chính thức của TuyenSinhTrucTuyen.edu.vn
Hợp đồng này cùng với các tài liệu có liên quan bao gồm toàn bộ bản thoả thuận sẽ được thay thế cho những thoả thuận sơ bộ trước kia.
Nếu một điều khoản của bản hợp đồng này trở nên không có hiệu lực hoặc không thể thi hành thì tính chất hợp lệ hay tính có hiệu lực của phần còn lại của hợp đồng sẽ không bị ảnh hưởng.